Spis treści

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Warunki zawierania umów sprzedaży

IV. Sposoby płatności

V. Dostawa

VI. Postępowanie reklamacyjne

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

IX. Ochrona danych osobowych

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI

XI. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy działający pod adresem www.fibero-textil.com prowadzony jest przez działalność gospodarczą pod firmą Fibero G. Rojek, J. Rojek Sp. jawna wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467723, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Harbutowice 486, 32-440 Sułkowice NIP: 681 20 56 057 REGON: 122894069, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@fibero-textil.com, tel. kom. +48 730 021 800
Sklep Internetowy www.fibero-textil.com/sklep/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż tkanin tapicerskich, oraz tkanin dekoracyjnych. Wszystkie produkty dostępne w naszym sklepie są fabrycznie nowe.
Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Polski. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
Sprzedawca zastrzega, że ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów. Dodatkowo widoczna na ekranie monitora kolorystyka może nieznacznie odbiegać od oryginalnej kolorystyki tkanin z powodu różnych rodzajów monitorów oraz ich kalibrowania.
Wszystkie rodzaje tkanin wskazane na stronie Sklepu są podane w centymetrach, z tolerancją ok +/- 5cm.

 

II. Definicje

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; za Konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.fibero-textil.com;
SPRZEDAWCA- Fibero G. Rojek, J. Rojek Sp. jawna wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467723, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Harbutowice 486, 32-440 Sułkowice NIP: 681 20 56 057 REGON: 122894069
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, drogą telefoniczną, drogą mailową zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży

 

III. Warunki zawierania umów sprzedaży

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne uprzednie założenia Konta (rejestracja). Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt 5 poniżej albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
Złożenie Zamówienia następuje przez:
Wybór Produktów lub Produktu poprzez zaznaczenie ilości (liczby metrów bieżących) produktu wraz zaznaczeniem opcji – dodaj do koszyka-.
Następnie należy dokonać wyboru opcji dostawy i płatności, ewentualnie w specjalnie przygotowanym polu wpisać uwagi do Zamówienia.
W przypadku składania Zamówienia przez Klienta zarejestrowanego, po uprzednim wprowadzenie danych potrzebnych do realizacji Zamówienia, Klient zwolniony jest z konieczności ponownego podawania danych do wysyłki. W przypadku składania Zamówienia przez Klienta niezarejestrowanego lub zarejestrowanego ale takiego, który nie podał danych potrzebnych do wysyłki w Koncie, Klient zobowiązany jest do podania danych umożliwiających realizację Zamówienia.
jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
W celu dalszej realizacji Zamówienia Klient zobowiązany jest do wyboru opcji – przejdź do potwierdzenia-.
Klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych płatnika i danych wysyłkowych, informacji dotyczących płatności i metody dostawy, a także nazwy przedmiotu wraz z ilością i ceną stanowiącego przedmiot zamówienia. Klient poinformowany zostanie o łącznej cenie zamówionego Produktu/ Produktów, wraz z kosztami dostawy przed zawarciem umowy sprzedaży.
W celu ostatecznej realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest do wyboru pola – zamawiam i płacę – które musi poprzedzić oświadczenie Klienta o zapoznaniu się z prawem odstąpienia od umowy i Regulaminem wyrażone poprzez zaznaczenie stosownego pola. Zaznaczenie pola stanowi oświadczenie Klienta o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści regulaminu i bycia poinformowanym o prawie do odstąpienia od umowy.
Po złożeniu Zamówienia, Klient zostaje przekierowany na stronę ”Podsumowanie”, lub inną stronę właściwą dla wybranego sposobu płatności (np. w celu dokonania przelewu online lub płatności za pośrednictwem Systemu płatności online).
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie (przyjmuję ofertę złożoną przez Klienta), co powoduje zawarcie Umowy Sprzedaży
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
a) oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,

b) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16-tej, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

8. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu (faktura VAT, paragon fiskalny).

 

IV. Sposoby płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) Płatność przy odbiorze za tzw. Pobraniem;

b) Płatność za pośrednictwem Systemu płatności online;

c) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 

V. Dostawa

Towar oferowany za pośrednictwem Sklepu jest dostarczany na terenie całej Polski. Koszt dostawy wynosi 23zł (w przypadku płatności z góry) lub 28zł (w opcji płatność za pobraniem) i naliczany jest za każde rozpoczęte 60mb tkaniny.
Wszystkie dostawy realizujemy za pomocą kuriera GLS, który dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 48h od otrzymania zamówienia.
Jeśli Kupujący wybrał jako formę płatności przelew na konto, towar zostaje wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.

 

VI. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

A) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

B) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

C) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

D) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

E) Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

5. Sprzedawca będzie zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi gdy:

A) Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy

B) wady Produktu zostały one spowodowane w wyniku nieprawidłowego korzystania z nich przez Klienta lub dokonania w nich zmian w sposób, na który Sprzedawca nie wyraża zgody. Dotyczy to także sytuacji, w których Klient nie przestrzegał przepisów dotyczących postępowania i pielęgnacji towaru (np. odpowiedniej konserwacji i czyszczenia, właściwego transportu tkaniny lub mebla w niej wykonanego, odpowiedniego magazynowania tkaniny lub mebla, prawidłowego zamontowania tkaniny na meblu)

C) wady powstały na skutek:

a) uszkodzenia mechanicznego tkaniny, w tym uszkodzenia spowodowanego przez zwierzęta, mechaniczne przetarcia, zaciągnięcia, itd.

b) podczas stosowania silnie działających środków chemicznych.

c) Uszkodzenia termicznego.

d) narażenia bezpośredniego oddziaływania na ciepło np. kaloryfer lub zbyt intensywne działanie światła słonecznego oraz sztucznego.

e) naturalnego zużycia eksploatacyjnego

f) Przy sprzedaży między przedsiębiorcami- jeżeli Kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

· W przypadku gdy zostanie stwierdzone, iż wady nie istniały w chwili przekazanie produktu Kupującemu lub tkaniny.

· nie wynikły z przyczyny w niej tkwiącej w chwili nabycia produktu.

6. Gwarancji nie podlega skuteczność technologii Water Repellent, Easy Life, Teflon oraz innych ułatwiających utrzymanie tkaniny w czystości.

 

Tryb Reklamacji.

A) Podmiotem uprawnionym do zgłaszania reklamacji jest Klient, który dokonał bezpośredniego zakupu w firmie FIBERO. Jeżeli wykrycie wady nastąpiło przez Kupującego niebędącego takim klientem, wówczas zgłoszenie reklamacyjne odbywa się za pośrednictwem Podmiotu, u którego został nabyty produkt.

B) Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne należy składać w formie pisemnej na:
· adres email: reklamacje@fibero-textil.com

lub

· pisemnie na adres: FIBERO G.ROJEK, J.ROJEK SP.J. Harbutowice 486, 32-440 Sułkowice

C) Zgłoszenie reklamacyjne powinno być zgłoszone na Formularzu reklamacyjnym dostępnym na stronie www.fibero-textil.com. Zaleca się dołączenie dowodu zakupu oraz podanie przez Klienta w opisie reklamacji danych:

 • Dane zgłaszającego
 • Osobę kontaktową
 • Numer faktury
 • Datę zakupu
 • Nazwę tkaniny i numer koloru
 • Numer rolki (z etykiety)
 • Ilość reklamowanych metrów
 • Data stwierdzenia wady
 • Powód reklamacji
 • Dokumentacje zdjęciową
 • Żądanie reklamującego

D) Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Konsument , który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz kosztów wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu. Dotyczy to tkanin w wałkach, akcesoriów meblowych oraz materacy. Wymianie bądź zwrotowi nie podlegają tkaniny zakupione na metry bądź wycięte na indywidualne zamówienie Klienta.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia zamówionej rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może złożyć za pośrednictwem e- mail lub drogą pocztową. Konsument może także skorzystać z wzoru formularza, który jest dostępny na stronie Internetowej Sprzedawcy lub poprzez wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać dane Konsumenta oraz numer konta bankowego, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu płatności.

5. Do zachowania terminu, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dniowego terminu.

6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (w szczególności brak śladów montażu).

8. Sprzedawca ma niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, to Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu na adres Sprzedawcy. Zwracane przez Konsumenta Produkty powinny być opakowane w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Konsument nie ma prawa wysłać zwrotu przesyłką kurierską za pobraniem na koszt Sprzedawcy.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wyboru przez Konsumenta płatności przy odbiorze, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numer rachunku bankowego.

11. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Produkt należy odesłać na adres: Harbutowice 486, 32-440 Sułkowice.

12. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb –tkaniny sprzedawane na metry oraz próbki tkanin wycinane z materiału traktowane są jak zamówienia na indywidualne zamówienie Klienta i nie podlegają zwrotowi,

b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

d) inne przypadki szczegółowo określone w art. 38 ustawie o Prawach Konsumenta.

 

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

IX. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Fibero G. Rojek, J. Rojek Sp. jawna wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467723, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Harbutowice 486, 32-440 Sułkowice NIP: 681 20 56 057 REGON: 1228940692.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się poprzez adres e-mail: sklep@fibero-textil.com

3. Dane osobowe klientów będących osobami fizycznymi przetwarzane będą w celach:

a) przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze(art. 6 ust 1 lit. c RODO);

c)w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, a także marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) w przypadku wyrażenia zgody w celu przekazywania treści o charakterze marketingowych na Pani/a numer telefonu i/lub adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dane osobowe osób, działających w imieniu klientów, podane przez tych klientów w zakresie imienia, nazwiska, stanowiska oraz danych kontaktowych, będą przetwarzane w związku z realizowaniem umowy zawartej z klientem, w szczególności jej koordynowania i ułatwienia kontaktu z klientem za pośrednictwem wskazanych przez niego osób do kontaktu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne i księgowe.

6. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata. Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody.

7. Posiada Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8. Wyrażoną zgodę może Pan/i wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

9. Posiada Pan/i także prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).

10. Pani/a dane nie będą udostępniane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11. Pani/a nie dane będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania związanych zrealizowaniem umowy czy wystawienia faktury. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne, a ich niepodanie, w tym nie wyrażenie zgody nie wpływu na sposób realizacji innych celów przetwarzania.

 

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Sklep internetowy wykorzystuje technologię ‘’cookies’’, wyłącznie w celu:

a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

c) możliwości logowania do serwisu;

d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

4. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

5. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez Klienta i przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę przeglądarce, należy skorzystać z pliku pomocy wykorzystywanej przeglądarki. Przykładowe opcje edytowania w przeglądarkach:

a) Mozilla Firefox – www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka-Internet

b) Explorer – www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

c) Google Chrome: – www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

7. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

9. Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies w celach marketingowych, tylko w przypadku, gdy Klient wyrazi na to zgodę. Wówczas pliki cookies będą wykorzystywane w urządzeniu Klienta w celu dostosowania reklam do potrzeb Klienta, tj. profilowania wyświetlanych reklam na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na stronie Sklepu, stosownie do preferencji Klienta w zakresie wyboru Produktów na podstawie danych posiadanych przez Sprzedawcę, w tym zachowania Klienta na stronie Sklepu. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być wówczas udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

10. Serwis korzysta z Google Analytics, Analityka internetowa Google Inc. („Google“). Google Analytics używa „Cookies“. Informacje uzyskane za pomocą Cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przekazywane są do serwera Google w USA i tam zapisywane. Informacje te pomagają w analizie dot. korzystania z danej strony internetowej, przekazywanej właścicielowi danej strony oraz w celu zaoferowania innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Google może przekazać te informacje do osób trzecich, o ile zostało to prawnie określone lub jeśli osoby trzecie opracowują te dane dla Google. Google nie łączy Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Korzystając z tej strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych przez Google w celu i w sposób opisany powyżej.

11. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisywane w logach nie są używane w celu identyfikacji konkretnej osoby korzystającej z Serwisu, a służą jedynie prowadzeniu statysty i stanowią materiał pomocniczy do administrowania stroną. Dane zawarte w logach nie są przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem osób upoważnionymi do administrowania serwerem.

12. W przypadku każdorazowego wejścia na strony Serwisu, serwer zapisuje jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony Serwisu.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu.

 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2023 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.